Asian Americans Advancing Justice - LA

Building upon the legacy of the Asian Pacific American Legal Center

thỦ thuẬt tuyỂn các thành viên hỘi đỒng công dân tái phân đỊnh mỞ đẾn ngày 12 tháng 2 năm 2010

For Immediate Release:

Contact: Eugene Lee, 213-241-0212
January 7, 2010 Deanna Kitamura, 213-241-0232
Quynh Pham, 800-267-7395 (Vietnamese/tiếng Việt)

THỦ THUẬT TUYỂN CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CÔNG DÂN TÁI PHÂN ĐỊNH
MỞ ĐẾN NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 2010

Cần Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương Nộp Đơn

LOS ANGELES, Calif. – Cách mười năm là tiểu bang California có nổ lực để vẽ lại các ranh giới địa hạt để chia đều các địa hạt dựa trên kết quả của thống kê mới nhất. Sự vẽ lại ranh giới địa hạt sẽ có một phần ảnh hưởng đến người nào có thể ra ứng cử trong địa hạt đó và người nào có thể thắng trong địa hạt đó, cũng như các cộng đồng sắc tộc có được giữ chung trong một địa hạt với nhau không hoặc bị tách ra không công bằng. Trong những năm vừa qua, chính cơ quan lập pháp tại Thủ Phủ Sacramento là những người đã vẽ bản đồ ranh giới khu vực Thượng Viện, Hạ Viện, Hội Đồng Quân Bình (Board of Equalization) tại tiểu bang California. Tuy nhiên, sau sự thông qua của Dự
Luật 11 (Proposition 11), một hội đồng có tên là Hội Đồng Công Dân Tái Phân Định Khu Vực (Citizens Redistricting Commission) gồm 14 cư dân tại tiểu bang California sẽ là những người phụ trách việc vẽ lại các ranh giới địa hạt vào năm 2011. Hạng chót để nộp đơn cho hội đồng này sẽ là ngày 12 tháng 2 năm 2010.

Vào năm 2011, hội đồng sẽ phải tụ họp những cuộc phiên hợp tại khắp tiểu bang California, xem xét tài liệu quan trọng, và cuối cùng là phải vẽ lại các ranh giới địa hạt. Từ lúc nhậm chức vào tháng 1 năm 2011 cho đến tháng 9 năm 2011 khi các ranh giới được vẽ xong, các thành viên trong Hội đồng sẽ bỏ ra từ 10 đến 40 tiếng đồng hồ hoặc
nhiều hơn mỗi tuần để làm xong nhiệm vụ. Các thành viên trong hội đồng sẽ được thù lao $300 mỗi ngày cộng với những chi phí có liên quan đến việc làm của một thành viên trong hội.

Những bản đồ ranh giới địa hạt do hội đồng vẽ ra sẽ quyết định rằng các cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương sẽ được giữ chung với nhau hoặc sẽ bị tách ra theo ranh giới. “Chúng ta cần những thành viên có khả năng từ cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương tham gia vào hội đồng này để đại diện cho cộng đồng chúng ta và để mình có một tiến nói trong quá trình vô cùng quan trọng này,” ông Eugene Lee nói. Ông là Giám Đốc của chương trình Voting Rights Project của Asian Pacific American Legal Center.

Người muốn điền đơn tham dự vào hội đồng phải lên trang nhà www.wedrawthelines.ca.gov để điền và nộp đơn vào trước ngày 12 tháng 2 năm 2010. Hội Asian Pacific American Legal Center (APALC) và nhiều tổ chức bất vụ lợi khác sẽ có những khóa hướng dẫn vào tháng một và đầu tháng hai để giúp điền đơn cho những ai muốn ứng tuyển vào hội đồng. Để biết thêm chi tiết về thời gian và địa điểm của những khóa này, xin vào trang nhà www.facebook.com/capafr2011.

Sau khi thời hạn nộp đơn chấm dứt, sự lựa chọn của 14 thành viên trong hội đồng sẽ trải qua nhiều bước và sẽ do sự quan sát của cơ quan California State Auditor (Kiểm Toán Viên của tiểu bang). Hội đồng sẽ được tuyển chọn vào ngày 31 tháng 12 năm 2010. Hội đồng gồm có 14 thành viên; trong đó năm thành viên là thuộc về Đảng Dân Chủ,
năm thành viên là thuộc Đảng Cộng Hòa, và 4 thành viên không thuộc Đảng Dân Chủ cũng không thuộc Đảng Cộng Hòa.

Để hội đủ điều kiện phục vụ trong hội đồng, người nộp đơn ứng tuyển phải là một cử tri đã ghi danh bầu phiếu tại tiểu bang California trong 5 năm liên tiếp; đã bầu phiếu ít nhất hai trong ba cuộc tranh cử toàn tiểu bang vừa qua; và là một người có kỹ năng phân tích, hiểu biết sự công bằng, và biết tôn trọng, quý báo sự đa dạng của tiểu bang
California.

Để biết thêm chi tiết về hội đồng này hoặc là những khóa hướng dẫn, xin liên lạc APALC qua điện thư [email protected] hoặc vào trang nhà www.facebook.com/capafr2011. Ngoài ra, cơ quan California State Auditor có những tài liệu bằng các ngôn ngữ Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Phi-líp-pin, và Việt Ngữ trên trang nhà http://wedrawthelines.ca.gov/toolkit.html.

###

Contact: 
Eugene Lee, 213-241-0212
About Advancing Justice - LA: 
Founded in 1983, the Asian Pacific American Legal Center (APALC) is a nonprofit organization dedicated to advocating for civil rights, providing legal services and building coalitions to positively influence and impact Asian Americans and Pacific Islanders, and to create a more equitable and harmonious society. APALC is affiliated with the Asian American Justice Center in Washington, D.C.
Thursday, January 7, 2010 to Friday, January 7, 2011
Area of Work: 

For Legal Help

Advancing Justice - LA’s hotlines prioritize assistance to low-income persons in the following areas of law: family, immigration, consumer, public benefits, employment, housing, and civil rights.

English: 888.349.9695
需要協助嗎: 800.520.2356
도움이 필요하십니까?: 800.867.3640
Tagalog: 855.300.2552
ต้องการความช่วยเหลือ: 800.914.9583

 

Our mission is to advocate for civil rights, provide legal services and education, and build coalitions to positively influence and impact Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders and to create a more equitable and harmonious society.